ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ — ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

  Note: This page is currently under construction.
❖
❖
❖
❖
❖
Ἱστοσελίδα > Τεχνικὴ Βοήθεια

Τεχνικὴ Βοήθεια

                                            
Α΄. Αρχεία Κειμένου

Τα περισσότερα εκ των κειμένων της Ιστοσελίδος αυτής είναι σε μορφή .pdf (αρχεία του Acrobat Reader).

  1. Προκειμένου να ειναι δυνατή η ανάγνωσίς των, πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ Σας
   το πρόγραμμα Acrobat Reader.
       Εάν δεν το έχετε εγκατεστημένο, έχετε την δυνατότητα να το προμηθευθήτε δωρεάν από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

    

   Εν συνεχεία, ακολουθήσατε τις οδηγίες γιά την εγκατάστασι.

  2. Προκειμένου νά «ανοίξετε» ένα αρχείο .pdf , υπάρχουν δύο δυνατότητες:

   • Με δεξιό «click» επιλέξατε την εντολή : «αποθήκευσι ως» (Save Target as) και ορίσατε σε ποιό φάκελο του σκληρού Σας δίσκου θέλετε να αποθηκευθή το αρχείο.

   • Με αριστερό «click», ανοίγει αυτόματα το Acrobat Reader και το κείμενο μεταφέρεται εκεί σταδιακά.
    Στην δεύτερη αυτή μέθοδο παρουσιάζονται ενίοτε προβλήματα, αν τυχόν το αρχείο είναι μεγάλο.
  
Β΄. Αρχεία Ήχου

Τα αρχεία ήχου της Ιστοσελίδος αυτής είναι σε μορφή .wma (Windows Media Audio).

  1. Προκειμένου να ειναι δυνατή η ακρόασίς των, πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ Σας το πρόγραμμα Windows Media Player ή άλλο συμβατό πρόγραμμα.
       Εάν έχετε PC, το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο εξ ορισμού.
       Εάν έχετε Mac, ή εάν χρειάζεσθε αναβάθμισι, επισκεφθήτε την ιστοσελίδα:

   Windows Media Player

  2. Προκειμένου νά «ανοίξετε» ένα αρχείο .wma, υπάρχουν δύο δυνατότητες:

   • Με αριστερό «click», ανοίγει αυτόματα το Windows Media Player και μετά από ένα χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από την ταχύτητα της συνδέσεώς Σας με το Διαδίκτυο, το αρχείο αρχίζει να ακούγεται.
    Είναι δυνατόν επίσης, ταυτόχρονα και να το αποθηκεύσετε, γιά μελλοντική ακρόασι, επιλέγοντας στο Windows Media Player (έκδοσις 9 και ανωτέρω) την εντολή File>Save as (ή Save Media as).

   • Με δεξιό «click» επιλέξατε την εντολή : «αποθήκευση ως» (Save Target as) και ορίσατε σε ποιό φάκελο του σκληρού Σας δίσκου θέλετε να αποθηκευθή το αρχείο.Σημείωσις: τα αρχεία ήχου της Ιστοσελίδος προσφέρονται και σε μέτρια ποιότητα [32 Kbs: είναι δυνατή η απρόσκοπτη ακρόασί τους και με αργή σύνδεσι στο Διαδίκτυο (PSTN)]- και σε καλή ποιότητα [CD Quality, 64 Kbs: για να ακουσθούν online χρειάζεται μιά ευρυζωνική σύνδεσι ή τουλάχιστον μιά σύνδεσι ISDN 128].Γ΄. Αρχεία Βίντεο


Τα αρχεία βίντεο της Ιστοσελίδος αυτής είναι σε μορφή .wmv (Windows Media Video). Για το άνοιγμα ή την αποθήκευσί τους, ισχύουν ακριβώς τά ίδια όπως και με τα αρχεία ήχου (βλ.Β΄)

Σημείωσις: τα αρχεία βίντεο της Ιστοσελίδος προσφέρονται και σε μέτρια ποιότητα [είναι δυνατή η online παρακολούθησις τους και με μια αργή ευρυζωνική σύνδεσι(DSL 384 και άνω)]- και σε καλή ποιότητα [για να ειδωθούν online χρειάζεται μία γρήγορη ευρυζωνική σύνδεσι (Broadband 768 Kbs και άνω)].
   Όλα τα αρχεία βίντεο απαιτούν την έκδοσι 9 και άνω του Windows Media Player.


Προτεινόμενη ανάλυσις της Ιστοσελίδος: 1024x768

Μητροπολιτικὰ | Συνοδικὰ | Θεολογία | Πολιτισμὸς | Ποικίλα | Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα | Ἐκδόσεις | Ἱστοσελίδα | Σύνδεσμοι | Ἀναζήτησις