ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ — ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ  
 
«Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἀλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι’ αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας· Φιλάνθρωπε, δόξα σοι»

(Ἀπολυτίκιον τῆς Πεντηκοστῆς, Ἦχος πλ. δʹ) «Ἀπὸ τῶν Ἀποστόλων καὶ κατόπιν, πολλαχῶς πολλαὶ αἱρέσεις προσεῤῥάγησαν» τῇ Ἐκκλησία· «ἀλλὰ μὴν Αὐτὴ ἄσχιστος καὶ ἀμώμητος διαμεμένηκε, καὶ διαμενεῖ ἕως τοῦ αἰῶνος, ὑπεξαιρουμένων καὶ ἀποπεμπομένων ἀπ’ Αὐτῆς τῶν κακῶς φρονησάντων ἢ πραξάντων»

(Ὁσίου Θεοδώρου Στουδίτου, Ἐπιστ. ΚΗʹ, E.L.I./PG τ.99, στλ. 1004A)
 
Ἡ Ἱστοσελίδα αὐτὴ ἀποτελεὶ τὴν ἐπίσημη παρουσία στὸ Διαδίκτυο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν Ἑλλάδι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣEΙΣ:

Ἐνημέρωσις γιὰ τὴν Ἱστοσελίδα μας
Νέα μορφὴ μετὰ τὴν Ἕνωσι

Νέα της Ιστοσελίδος               Ξενάγησις στα ΠεριεχόμεναEnglish Version